Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu

Prednášajúci
Cieľová skupina
právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, notári, zamestnanci realitných kancelárií, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, právnická verejnosť
Typ produktu
Seminár
Dátum
26.01.2017
Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava
Predaj ukončený

Ceny sú vrátane DPH

Rozsah normatívnej regulácie zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností je tak v katastrálnom zákone ako aj v osobitných právnych predpisoch neprimerane stručný. Vzhľadom k tejto skutočnosti si správna aplikácia právnej úpravy zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností vyžaduje znalosť katastrálnej súdnej praxe, či už ide o rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR alebo Ústavného súdu SR.

Cieľom seminára je priblížiť právnu úpravu katastrálneho konania cez optiku stanovísk prezentovaných najmä v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Osobitnú pozornosť venujú lektori problematike materiálnej publicity katastra nehnuteľností a ochrane dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností najmä v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015.

V súvislosti s reformou civilného procesu, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2016, nie je samozrejme možné v rámci výkladu o katastrálnom konaní opomenúť ani niektoré nové inštitúty civilného práva procesného, resp. modifikáciu inštitútov, ktoré poznal aj Občiansky súdny poriadok, a ktoré sú relevantné z hľadiska katastrálneho konania. Pokiaľ ide o preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva, lektori poukážu na zmeny, ktoré v porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou v OSP priniesol Správny súdny poriadok. Seminár je určený najmä advokátom, notárom, ale tiež štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu na úseku katastra nehnuteľností.

Prednášajúci:
JUDr. Ivan Rumana je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky a spoluautorom komentára k Správnemu súdnemu poriadku. Problematiku daňových veci rozhoduje ako predseda odvolacieho senátu 3S. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je pracovníkom legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj v Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal Cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami IURA EDITION a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok:
75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • druhy zápisov práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad a záznam)
 • konanie o návrhu na vklad, stanoviská súdnej praxe vo vzťahu k posudzovaniu platnosti právnych úkonov
 • záznam
 • zápis práv do katastra v nadväznosti na rozhodnutia súdov po reforme civilného procesu
 • zápis práv do katastra v nadväznosti na odstúpenie od zmluvy a v nadväznosti na uplatnenie práva na vrátenie daru
 • záložné právo podľa § 343 Civilného sporového poriadku
 • poznámka
 • poznámka spornosti po reforme civilného procesu
 • neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku
 • oprava chyby v katastrálnom operáte
 • preskúmavanie rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva podľa Správneho súdneho poriadku
 • novela katastrálneho zákona vykonaná zákonom č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • katastrálna judikatúra
 • materiálna publicita katastra nehnuteľností a nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015
 • diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.