Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, notári, zamestnanci realitných kancelárií, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, právnická verejnosť

Typ produktu
Seminár

Dátum
26.01.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Rozsah normatívnej regulácie zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností je tak v katastrálnom zákone ako aj v osobitných právnych predpisoch neprimerane stručný. Vzhľadom k tejto skutočnosti si správna aplikácia právnej úpravy zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností vyžaduje znalosť katastrálnej súdnej praxe, či už ide o rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR alebo Ústavného súdu SR.

Cieľom seminára je priblížiť právnu úpravu katastrálneho konania cez optiku stanovísk prezentovaných najmä v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Osobitnú pozornosť venujú lektori problematike materiálnej publicity katastra nehnuteľností a ochrane dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností najmä v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015.

V súvislosti s reformou civilného procesu, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2016, nie je samozrejme možné v rámci výkladu o katastrálnom konaní opomenúť ani niektoré nové inštitúty civilného práva procesného, resp. modifikáciu inštitútov, ktoré poznal aj Občiansky súdny poriadok, a ktoré sú relevantné z hľadiska katastrálneho konania. Pokiaľ ide o preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva, lektori poukážu na zmeny, ktoré v porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou v OSP priniesol Správny súdny poriadok. Seminár je určený najmä advokátom, notárom, ale tiež štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu na úseku katastra nehnuteľností.

Prednášajúci:
JUDr. Ivan Rumana je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky a spoluautorom komentára k Správnemu súdnemu poriadku. Problematiku daňových veci rozhoduje ako predseda odvolacieho senátu 3S. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je pracovníkom legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj v Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal Cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami IURA EDITION a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok:
75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • druhy zápisov práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad a záznam)
 • konanie o návrhu na vklad, stanoviská súdnej praxe vo vzťahu k posudzovaniu platnosti právnych úkonov
 • záznam
 • zápis práv do katastra v nadväznosti na rozhodnutia súdov po reforme civilného procesu
 • zápis práv do katastra v nadväznosti na odstúpenie od zmluvy a v nadväznosti na uplatnenie práva na vrátenie daru
 • záložné právo podľa § 343 Civilného sporového poriadku
 • poznámka
 • poznámka spornosti po reforme civilného procesu
 • neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku
 • oprava chyby v katastrálnom operáte
 • preskúmavanie rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva podľa Správneho súdneho poriadku
 • novela katastrálneho zákona vykonaná zákonom č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • katastrálna judikatúra
 • materiálna publicita katastra nehnuteľností a nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015
 • diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.