FIDIC - aplikácia zmluvných podmienok v právnom poriadku SR

Predaj ukončený

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
investori, objednávatelia, zhotovitelia, stavební dozori, právnici, stavbyvedúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
18.05.2017

Miesto konania
APORES. s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Prierez zmluvnými podmienkami FIDIC, prienik a rozdiely medzi Červenou a Zelenou knihou a Žltou a Striebornou knihou

Zmluvné podmienky FIDIC - sústava štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri výstavbe stavebných diel, zaužívaných na medzinárodnom stavebnom trhu, sú čoraz častejšie aplikované v slovenskej investičnej výstavbe, ako aj pri realizácií diel na Slovensku financovaných z prostriedkov EÚ alebo zo súkromných zdrojov. Predpokladom pre dosiahnutie úspešnosti realizácie diela či projektu, je odborná pripravenosť a znalosť zmluvných podmienok FIDIC, ich detailné poznanie, ich význam a praktické požitie a dosah v praxi vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Viete akým spôsobom správne aplikovať tieto vzorové zmluvné podmienky v slovenskom právnom poriadku? Aký je vzťah zmluvných podmienok FIDIC k Obchodnému zákonníku, zákonu o verejnom obstarávaní, stavebnému zákonu, zákonu o verejných prácach? Seminár ponúka tému doplnenú o prienik a rozdiely medzi Červenou a Zelenou knihou a Žltou a Striebornou knihou.

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár /Wolters Kluwer 2016/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti. Pôsobí tiež ako externý doktorand na katedre obchodného a finančného práva Právnickej fakulty UK Bratislava.

Účastnícky poplatok:
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Obsah seminára:

 • Zmluvné podmienky FIDIC všeobecne:
  • typy zmluvných podmienok,
  • štruktúra zmluvných podmienok,
  • prípustnosť aplikácie zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
 • Subjekty zmluvných podmienok FIDIC:
  • objednávateľ – jeho práva a povinnosti, rôzne postavenie v jednotlivých FIDIC zmluvných podmienkach,
  • zhotoviteľ – jeho práva a povinnosti,
  • stavebný dozor – jeho práva a povinnosti, rôzne postavenie v jednotlivých FIDIC zmluvných podmienkach
  • iné subjekty pôsobiace na stavenisku
 • Proces výstavby diela v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe:
  • projektová dokumentácia vs. požiadavky objednávateľa,
  • začatie výstavby – prístup na stavenisko, zábezpeka na vykonanie prác,
  • meranie a oceňovanie vykonávaných prác, charakter zmluvnej ceny,
  • skúšky – priebežné, záverečné, testovacia prevádzka,
  • zmeny, zlepšovací návrh, povinnosť zhotoviteľa vykonať zmeny
  • platby za vykonané práce – zálohové platby, priebežné platby, zádržné, konečná faktúra
  • prebratie diela, predčasné užívanie
  • odstraňovanie vád na diele, defectsliabilityperiodvs. záručná doba
 • ClaimManagement v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe:
  • funkcie nárokov,
  • najčastejšie nároky zhotoviteľa v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe,
  • najčastejšie nároky objednávateľa v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe,
  • princíp kritickej cesty,
 • Proces rozhodovania sporov v Červenej, Žltej, Striebornej a Zelenej knihe:
  • rozdiel medzi nárokom a sporom,
  • rozhodnutie o spore stavebným dozorom – postavenie stavebného dozora, záväznosť rozhodnutia,
  • rozhodnutie o spore Komisiou na riešenie sporov – postavenie stavebného dozora, Komisie, záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia Komisie,
  • rozhodnutie o spore arbitrami – postavenie arbitrov, záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia arbitrov.
  • rozhodnutie o spore súdom – záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia súdneho konania
 • Diskusia

Harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46


Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.