Aktuálne zmeny v dedičskom konaní

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
notári, advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Typ produktu
Seminár

Dátum
23.01.2017

Miesto konania
Vzdelávacie centrum TeleDom,
Timonova 27,
Košice

Rekodifikácia civilného práva v SR účinná od 1.7.2016 zasiahla svojimi zmenami a „novotami“, samozrejme, aj do konania o dedičstve. Hoci konanie o dedičstve patrí k typickým mimosporovým konaniam, ovládaných zásadou oficiality a vyšetrovacou zásadou a je upravené v CMP, je potrebné zjavne vnímať aj nevyhnutnú prepojenosť s ustanoveniami CSP, a to vo viacerých podobách ich vzájomných vzťahov. Postavenie notára ako súdneho komisára, so zavedením ich decíznej právomoci, znamená pre notárov väčšie právomoci, no aj ich povinnosti. Konanie o dedičstve, ako jedno z osobitých mimosporových súdnych konaní, má svoje špecifiká a nuansy a tieto vyplývajú z nosných princípov, na ktorých toto konanie o dedičstve stojí, z osobitného subjektu s decíznou právomocou, notára, ktorý je sudcom v konaní o dedičstve alebo z osobitostí odvolania voči uzneseniam vydaným notárom či z osobitnej účinnosti tejto normy na už začaté konania o dedičstve.
Novinky priniesla aj novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, ktorá sa dotkla samotnej techniky konania o dedičstve . Najpálčivejšie témy, ako sú cezhraničné dedenie či predĺžené dedičstvo a spôsoby jeho riešenia si zasluhujú osobitnú pozornosť, práve aj kvôli zmenám účinným od 17.8.2015 a od 1.7.2016.
Seminár je koncipovaný na praktických príkladoch a reálnych prípadoch z praxe.

Prednášajúci:
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. je absolventkou rigorózneho a doktorandského štúdia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V auguste r. 2003 bola vymenovaná za notárku so sídlom vo Vranove n.T., kde pôsobí doteraz a v r. 2006 bola zapísaná do zoznamu mediátorov. Je členkou Vzdelávacej komisie Notárskej komory SR, legislatívnej a medzinárodnej skupiny Prezídia NK SR. Od zač. r. 2016 je externou členkou Pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Je lektorkou seminárov a školení organizovaných Notárskou komorou SR, Justičnou akadémiou, Inštitútom vzdelávania MS SR, Advokátskej komory SR či iných vzdelávacích a akreditovaných inštitúcií, na tému dedičského práva a dedičského konania, cezhraničného dedenia pre rôzne cieľové skupiny, ako sú notári (koncipienti a kandidáti), sudcovia, vyšší súdni úradníci a iní zamestnanci súdu, advokáti (koncipienti), mediátori a iní. Je autorkou mnohých odborných článkov uverejnených v časopise ARS Notaria a 2 odborných publikácií na tému Cezhraničné dedenie a Dlhy v konaní o dedičstve, Likvidácia dedičstva, vydaných vo vydavateľstve Wolters Kluwer.

Účastnícky poplatok:
75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

 • Konanie o dedičstve podľa CMP, začatie konania
  • Systematika noriem v konaní o dedičstve
  • Princípy a zásady v konaní o dedičstve
  • Vzťah CSP a CMP v konaní o dedičstve
  • Právomoc slovenského súdu, cezhraničné dedenie
  • Príslušnosť súdu v konaní o dedičstve
  • Súd a súdny komisár v konaní o dedičstve
  • Účastníci v konaní o dedičstve
 • Konanie o dedičstve podľa CMP, dokazovanie, predbežné šetrenie
  • Zistenie dedičov, sporné dedičské právo
  • Súpis majetku a dlhov, ich spornosť
  • Všeobecná hodnota majetku...
  • Zastavenie konania
 • Konanie o dedičstve podľa CMP, prejednanie veci, rozhodnutia
  • Upovedomenie o dedičskom práve
  • Pojednávanie
  • Vyporiadanie BSM, Vyporiadanie dedičstva
  • Uznesenia v konaní o dedičstve, právoplatnosť a vykonateľnosť
  • Vyporiadanie predĺženého dedičstva, likvidácia dedičstva
  • Trovy konania o dedičstve
  • Doručovanie v konaní o dedičstve
  • Odvolanie voči úkonom notára, súdneho komisára
 • Európske osvedčenie o dedičstve a cezhraničné dedenie podľa kolíznych noriem
  • Právomoc podľa Nariadenia EÚ č. 650/2012
  • Rozhodné právo podľa Nariadenia EÚ č. 650/2012
  • Systematika hierarchie
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk, 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46